1. انگشت آزمون

  حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی ، عدم تماس انگشتک آزمون با قسمت های برق دار

 2. های ولتاژ

  آزمون استقامت الکتریکی،تحمل ولتاژ 2000 ولت AC

 3. میگر

  آزمون مقاومت عایق اعمال ولتاژ500 ولت DC

 4. تست دوام

  آزمون کار عادی برای کلید 40000 مرتبه و برای پریز 10000 مرتبه

 5. تست ضربه

  آزمون استقامت مکانیکی ، اعمال ضربه

 6. گلوایر

  مقاومت مواد عایقی در برابر حرارت غیر عادی و آتش آزمون سیم ملتهب در دمای 650درجه و 850سلسیوس

 7. کوره آون

  مقاومت در برابر حرارت ، آزمون دمای 100 درجه سانتیگراد و آزمون فشار ساچمه در دمای 125 درجه سانتی گراد

 8. تست رطوبت

  مقاومت در برابر کهنگی و طوبت | آزمون در دمای +70.2 سلسیوس به مدت 7 شبانه روز